Wellness & Beauty De Parel
Home Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
Onder de navolgende begrippen wordt in de algemene voorwaarden en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan.

RP Wellness:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roompot Service B.V., zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden, alsmede haar werknemers, hulppersonen en alle vennootschappen c.q. juridische entiteiten die tezamen de Roompot-groep vormen.

Klant:
De natuurlijk- of rechtspersoon die ten behoeve van zichzelf of een of meerdere gasten aan RP Wellness verzoekt om een aanbod terzake diensten te doen en/of die ten behoeve van zichzelf of een of meerdere gasten met RP Wellness een overeenkomst terzake diensten heeft gesloten.

Gast:
De natuurlijk- of rechtspersoon aan wie RP Wellness op grond van een overeenkomst tussen RP Wellness en de klant feitelijk diensten verleent dan wel feitelijk van diensten gebruik maakt.

Diensten:
Alle diensten, zowel afzonderlijk als tezamen, die RP Wellness aanbiedt en verleent, ondermeer bestaande uit:

Wellness, waaronder het verlenen van een recht op het gebruik van bronbaden, sauna’s, thermaalbaden, kneippbaden, warmteruimtes, stoombaden, handdoeken, badjassen en dergelijke;
Horeca, waaronder het verstrekken van dranken en spijzen;
Health & Beauty, waaronder het verlenen van schoonheidsbehandelingen, gezondheidsbehandelingen, massages, alsmede de verkoop van bij deze behandelingen gebruikte producten.

Faciliteiten:
De roerende en onroerende zaken waarvan RP Wellness gebruik maakt bij het verrichten van diensten.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen RP Wellness en de klant ter zake diensten.

Bevestiging:
De schriftelijke of via electronische wijze door RP Wellnes aan de klant verstrekte mededeling waarin de inhoud van de overeenkomst is vastgelegd.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RP Wellness en elke overeenkomst die tussen RP Wellness en een klant wordt gesloten, tenzij bij het aanbod of de overeenkomst van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk is afgeweken.
2.2 Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts geldig indien zij schriftelijk tussen RP Wellness en de klant wordt overeengekomen. Werknemers van RP Wellness mogen géén aanbod doen waarvan de inhoud in strijd is met deze algemene voorwaarden, noch een overeenkomst sluiten waarvan de inhoud in strijd is met deze algemene voorwaarden, behoudens dan na daartoe schriftelijk verstrekte volmacht van de directie van RP Wellness.

Artikel 3 -Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 De presentatie door RP Wellness van door haar geleverde diensten en de daarbij genoemde prijzen, in of nabij haar faciliteiten, op haar website en/of op andere wijzen en plaatsen, is geen aanbod om terzake deze diensten een overeenkomst aan te gaan, maar een uitnodiging aan de klant om RP Wellness te bewegen aan de klant een aanbod te doen.
3.2 RP Wellness is te allen tijde gerechtigd om het doen van een aanbod achterwege te laten, ondermeer doch niet uitsluitend indien drukte in de faciliteiten of andere de faciliteiten betreffende omstandigheden daartoe aanleiding geven, of indien persoonlijke omstandigheden de klant betreffende daartoe aanleiding geven. Een aanbod van RP Wellness om diensten te verlenen is altijd vrijblijvend.
3.3 RP Wellness is bij de formulering van het aanbod gerechtigd om zonder opgave van redenen af te wijken van gepresenteerde diensten en/of prijzen en daarnaast aanvullende voorwaarden of betaling van een waarborgsom te bedingen.
3.4 Elk door RP Welllness gedaan aanbod kan door RP Wellness te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden herroepen. Ook een reeds door de klant aanvaard aanbod kan door RP Wellness worden herroepen, mits de herroeping onverwijld na de aanvaarding geschiedt.
3.5 De totstandkoming van een overeenkomst tussen RP Wellness en de klant kan alleen op de navolgende wijzen geschieden:
  a) Doordat de klant bij een zich in een faciliteit bevindende kassa aangeeft diensten te willen afnemen en RP Wellness aangeeft deze diensten aan de klant te willen verlenen. Indien de overeenkomst op deze wijze tot stand komt, geldt de kassabon als bevestiging.
  b) Doordat de klant telefonisch aangeeft bepaalde diensten te willen afnemen en RP Wellness aan de klant een bevestiging heeft verstrekt.
  c) Doordat de klant op door RP Wellness uitgegeven formulieren aangeeft bepaalde diensten te willen afnemen, dit formulier per post, telefax of email ter kennis van RP Wellness brengt en RP Wellness aan de klant een bevestiging heeft verstrekt.
  d) Doordat de klant online, via een website, aan RP Wellness aangeeft bepaalde diensten te willen afnemen en RP Wellness aan de klant, al dan niet via haar website, een bevestiging heeft verstrekt.

Artikel 4 - Verplichtingen van RP Wellness

4.1 RP Wellness zal zich inspannen om de overeengekomen diensten aan de klant te verlenen op de voor RP Wellness gebruikelijke wijze, naar beste inzicht en vermogen.
4.2 RP Wellness is ontslagen uit haar verplichtingen uit de overeenkomst indien:
- de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden, de huisregels en/of algemene regels van moraal en fatsoen niet of niet geheel nakomt.
- er sprake is van een situatie van overmacht.
4.3 Als overmacht wordt, naast de situaties als bedoeld in artikel 6:75 BW, tevens bedoeld iedere aan de zijde van RP Wellness of aan de zijde van derden opgekomen onvoorzienbare omstandigheid die met zich brengt dat nakoming van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van RP Wellness kan worden verlangd.

Artikel 5 - Financiële verplichtingen van de klant

5.1 De klant is verplicht de overeengekomen bedragen aan RP Wellness te betalen. De wijze van betaling en het tijdstip waarop betaald dient te worden, is afhankelijk van de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt:
  a) Bij overeenkomsten als bedoeld onder 3.5 onder a) dient betaling terstond en ineens plaats te vinden bij de kassa van de faciliteit waar de dienst wordt verleend.
  b) Bij overeenkomsten als bedoeld onder 3.5 onder b) en c) en tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering daarvan minder dan 14 dagen zijn gelegen, is de klant gehouden het overeengekomen bedrag te voldoen op de wijze als onder a) is bepaald.
  c) Bij overeenkomsten als bedoeld onder 3.5 onder b) en c) en tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering daarvan 14 of meer dagen zijn gelegen, is de klant gehouden het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen na de datum van de bevestiging te voldoen door betaling van het verschuldigde bedrag op de op de bevestiging vermelde bankrekening.
  d) Bij overeenkomsten als bedoeld onder 3.5 onder d) dient betaling terstond en ineens plaats te vinden door middel van de online betalingsmethode zoals die op de website is vermeld.
5.2 Indien de klant niet verschijnt op het moment waarop RP Wellness de dienst krachtens de overeenkomst had dienen te verlenen, en er geen sprake is van een beëindiging als bedoeld in artikel 5.3 e.v., blijft het gehele overeengekomen bedrag door de klant verschuldigd. Reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. In gevallen als bedoeld in artikel 5.1 onder b) is de klant gehouden het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen na de datum van de bevestiging te voldoen.
5.3 De klant kan de overeenkomst met inachtneming van het hierna volgende eenzijdig beëindigen, hetgeen onverlet laat dat deze beëindiging een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst oplevert. De beëindiging dient te geschieden door middel van een van een schriftelijke mededeling. Aan een mondelinge mededeling kan de klant geen rechten ontlenen.
5.4 Indien de in artikel 5.3 genoemde schriftelijke mededeling door RP Wellness wordt ontvangen op een moment dat er minder dan 24 uren resteren tot aan het overeengekomen moment waarop RP Wellness de dienst krachtens de overeenkomst had dienen te verlenen, is de klant 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd, vermeerderd met elk bedrag dat RP Wellness reeds aan derden verschuldigd is geworden ter uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst. Voor zover de klant het alsdan verschuldigde bedrag nog niet of niet geheel heeft voldaan, is de klant gehouden het restant binnen 14 dagen na de datum van de mededeling te voldoen. Indien de klant reeds meer heeft voldaan dan waartoe de klant gehouden is, wordt het meerdere door RP Wellness aan de klant gerestitueerd binnen 14 dagen nadat de klant daarop aanspraak maakt.
5.5 Indien de in artikel 5.3 genoemde schriftelijke mededeling door RP Wellness wordt ontvangen op een moment dat er 24 of meer uren, maar minder dan 48 uren resteren tot aan het overeengekomen moment waarop RP Wellness de dienst krachtens de overeenkomst had dienen te verlenen, bedraagt het genoemde percentage 25. Indien de in artikel 5.3 genoemde schriftelijke mededeling door RP Wellness wordt ontvangen op een moment dat er 48 of meer uren resteren tot aan het overeengekomen moment waarop RP Wellness de dienst krachtens de overeenkomst had dienen te verlenen, bedraagt het percentage 0.
5.6 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in verzuim, zonder dat enige verdere ingebrekestelling zal zijn vereist.
5.7 Vanaf het moment dat de klant in verzuim verkeert, is de klant over het onbetaald gebleven bedrag per maand of een gedeelte daarvan een rente verschuldigd met een percentage gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2.
5.8 Vanaf het moment dat de klant in verzuim verkeert, is de klant gehouden tot vergoeding van alle kosten, buitengerechtelijk en gerechtelijk, die RP Wellness maakt om tot betaling te komen.

Artikel 6 - Overige verplichtingen van de klant

6.1 De klant is gehouden om voor het aangaan van de overeenkomst kennis te nemen van de huisregels die gelden in de faciliteiten waar de overeen te komen diensten worden verleend.
6.2 De klant is gehouden om de huisregels na te leven die gelden in de faciliteiten waar de overeen te komen diensten worden verleend.
6.3 De onder 6.1 en 6.2 genoemde huisregels liggen bij elke faciliteit ter inzage en worden op verzoek van de klant kosteloos aan de klant toegezonden. De huisregels zijn tevens gepubliceerd op de website van RP Wellness en kunnen van de website worden gedownload.
6.4 De huisregels omvatten ondermeer, doch niet uitsluitend, een verbod om huisdieren in de faciliteiten mee te nemen, een verbod op toegang van personen die een bepaalde leeftijd nog niet hebben bereikt en voorschriften aangaande naaktrecreatie en gebruik van badkleding en badmantels.
6.5 Indien de klant handelt in strijd met de bepalingen uit de gesloten overeenkomst, de algemene voorwaarden, de huisregels en algemene regels van moraal en fatsoen, is RP Wellness gerechtigd om de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen en de klant uit de faciliteiten locatie te (laten) verwijderen, zonder dat RP Wellness alsdan gehouden is om door de klant betaalde bedragen aan de klant te restitueren.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 Het betreden van de faciliteiten en het zich laten verlenen van diensten is geheel voor eigen risico.
7.2 RP Wellness is niet aansprakelijk voor schade die de klant heeft geleden, lijdt en/of nog zal lijden in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door RP Wellness.
7.3 RP Wellness is niet aansprakelijk voor schade die de klant heeft geleden, lijdt en/of nog zal lijden in verband met een door RP Wellness begane onrechtmatige daad.
7.4 RP Wellness is niet aansprakelijk voor schade die de klant heeft geleden, lijdt en/of nog zal lijden als gevolg van handelen of nalaten van derden, andere klanten en/of gasten van RP Wellness daaronder gerekend.
7.5 Indien een derde schade heeft geleden, lijdt en/of nog zal lijden als gevolg van handelen of nalaten van de klant, en de derde stelt RP Wellness aansprakelijk voor deze schade, is de klant gehouden RP Wellness te vrijwaren.
7.6 Indien en voor zover RP Wellness aansprakelijk mocht zijn voor schade die de klant heeft geleden, lijdt en/of nog zal lijden, is de verplichting tot vergoeding van deze schade beperkt tot primair een bedrag gelijk aan het geldelijk belang van de tussen RP Wellness en de klant gesloten overeenkomst, subsidiair (voor het geval na te melden uitkering hoger is) het door de verzekeraar van RP Wellness of enige derde aan RP Wellness ter zake deze schade uitbetaalde bedrag.

Artikel 8 - Verhouding Klant-Gast en verplichtingen van de klant dienaangaande

8.1 Daar waar in een overeenkomst, de algemene voorwaarden en de huisregels over klant wordt gesproken, dient daar waar mogelijk tevens gast te worden begrepen.
8.2 Het is de uitdrukkelijke bedoeling van RP Wellness dat hetgeen waartoe de klant verplicht is uit hoofde van de tussen RP Wellness en de klant gesloten overeenkomst, de algemene voorwaarden en de huisregels, tevens gelden voor de gast. Het is eveneens de uitdrukkelijke bedoeling van RP Wellness dat hetgeen is gesteld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden aangaande aansprakelijkheid, tevens gelden voor de gast. Het is daarom de verplichting van de klant om ervoor zorg te dagen dat de gast kennis neemt en kennis heeft van al hetgeen is vermeld in de met de klant gesloten overeenkomst, de algemene voorwaarden en de huisregels. De klant dient er tevens voor zorg te dragen dat de gast zich overeenkomstig de met de klant gesloten overeenkomst, de algemene voorwaarden en de huisregels gedraagt.
8.3 RP Wellness heeft het recht om, vooraleer zij de met de klant overeengekomen dienst feitelijk aan de gast verleent, de gast schriftelijk te laten verklaren dat de gast de verplichtingen uit de met de klant gesloten overeenkomst, de algemene voorwaarden en de huisregels zal naleven. Indien de gast weigert die verklaring af te geven, heeft RP Wellness het recht om de verplichtingen uit de overeenkomst aangaande de betreffende gast op te schorten.
8.4 De klant vrijwaart RP Wellness tegen elke aanspraak van de gast.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle met RP Wellness gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen aangaande de overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg, tenzij het een geschil betreft waar partijen geen keuze voor een bevoegde rechter kunnen maken; alsdan is de rechter bevoegd die door de wet bevoegd wordt verklaard.

Artikel 10 - Verjaring

10.1 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan

Artikel 11 - Wijziging van de voorwaarden

11.1 Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 5 december 2008. De tot die datum geldende algemene voorwaarden komen hierbij te vervallen.