Wellness & Beauty De Parel
Home Privacy

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van een van onze kuuroorden, is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens van u registreren. Het is ons beleid om uiterst zorgvuldig en transparant om te gaan met uw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring willen wij u laten weten voor welke doeleinden en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een reservering bij ons maakt, gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt of wanneer wij contact met u hebben.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01 september 2020 en vervangt alle eerdere versies van deze privacyverklaring.

Wie zijn wij?

De Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roompot Service B.V., gevestigd te Goes, Schuverweg 2, 4462 HK

Welke gegevens verzamelen wij van u en waarom?

Sauna

Wanneer u onze sauna wil bezoeken registreren wij bij reservering uw naam, adres, telefoonnummer, nationaliteit en email adres. Op deze manier weten wij wie er zich op een bepaald moment in de sauna bevindt. Ook kunnen wij zo eventuele extra diensten aan uw naam verbinden.

Wanneer u een abonnement voor de sauna bij ons afsluit registreren wij, naast uw naam, adres, telefoonnummer, nationaliteit en e-mailadres. Op het door u opgegeven e-mailadres ontvangt u relevante informatie met betrekking tot (activiteiten in) onze sauna.

Behandeling

Bij het maken van een reservering voor een van onze wellnessbehandelingen vragen wij u naar uw NAW-gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van de factuur en voor het registreren van uw reservering. Uw telefoonnummer en e-mailadres registreren wij eveneens, zodat wij de reservering aan u kunnen bevestigen en contact met u kunnen opnemen in het geval wij nog vragen of mededelingen hebben.
Graag komen wij ook te weten wat uw geboortedatum is, zodat wij u kunnen feliciteren op uw verjaardag en u een attentie kunnen toesturen. U bent uiteraard niet verplicht om uw geboortedatum aan ons door te geven.
Eventuele medische gegevens waar wij rekening mee moeten houden tijdens de behandeling registreren wij alleen als u hier toestemming voor heeft gegeven.

Zonnebank

Wanneer u gebruik wilt maken van onze zonnebank zijn wij wettelijk verplicht om u een intakeformulier in te laten vullen. Op dit formulier vragen wij u naar uw naam, geboortedatum en gegevens ter beoordeling van uw huidtype.

Contact met een van onze medewerkers

Onze medewerkers staan u graag te woord in het geval dat u een vraag heeft over een van onze diensten. Wij bieden u hiervoor diverse contactmogelijkheden.

Online contact

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website worden uw aanhef, naam en contactgegevens geregistreerd. Hetzelfde geldt in het geval dat u een e-mailbericht naar ons toe stuurt. Het registreren van de gegevens is noodzakelijk om met u te communiceren. Bovendien zijn wij hierdoor in staat om uw vraag snel en efficiënt te beantwoorden en uw gegevens erbij te zoeken.

Telefonisch contact

Wanneer u contact opneemt met een van onze medewerkers kunnen er een aantal controlevragen aan u gesteld worden, om er zeker van te zijn dat uw gegevens niet bij iemand anders terecht komen. Telefoongesprekken worden niet door ons opgenomen.

Nieuwsbrieven

Nadat u een bezoek heeft gebracht aan een van onze kuuroorden of u zichzelf heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van onze nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven versturen wij maximaal een keer per maand. Als u een nieuwsbrief van ons ontvangt, kunnen wij zien of u de nieuwsbrief heeft ontvangen, of u de nieuwsbrief heeft geopend en of u op een link in de nieuwsbrief heeft geklikt.

Via een link in de nieuwsbrief kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Gebruik website

Als u gebruik maakt van onze website slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt, uw IP-adres en de datum en tijd waarop u toegang heeft gehad tot onze website. Ook verzamelen wij gegevens over de hardware, software en internetbrowser die u gebruikt.
We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze website en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Wij zijn wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina's worden het meest bezocht. Roompot Service maakt op de website gebruik van cookies en andere technologieën. Graag verwijzen wij naar onze Cookie Policy voor meer informatie hierover.

Wat zijn de grondslagen?

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dan ook altijd een grondslag aan te wijzen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden voornamelijk verwerkt op het moment dat u een bezoek brengt aan een van onze kuuroorden of een reservering hiervoor maakt. Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en het kuuroord. Wanneer u de vereiste persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Voor verwerking van uw gegevens in het kader van het verbeteren van onze dienstverlening, het versturen van onze nieuwsbrieven en contactmomenten met onze medewerkers bestaat een gerechtvaardigd belang van Roompot Service. Wij hebben hierbij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen uw belangen en die van de organisatie.

Verwerking van een aantal van uw gegevens is tevens noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om u een intakeformulier in te laten vullen wanneer u gebruik wilt maken van onze zonnebank.

Mochten wij meer gegevens van u willen weten, dan vragen wij altijd uw toestemming hiervoor.

Aan welke partijen geven wij uw persoonsgegevens door?

Voor het beheer van onze systemen en het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers en een beveiligingsbedrijf. Wij zien erop toe dat deze derden op een juiste wijze omgaan met uw gegevens, indien en voor zover zij deze in kunnen zien.

In het geval dat u onverhoopt uw facturen niet tijdig voldoet, zijn wij genoodzaakt om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau of een deurwaarder. De gegevens die noodzakelijk zijn om de vordering bij u te innen, worden doorgegeven aan het incassobureau of de deurwaarder.

Tot slot kunnen wij gegevens aan derde partijen verstrekken indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacyverklaring, tenzij wij op basis van een wettelijke verplichting de gegevens langer moeten bewaren.

Onze administratie bewaren wij 10 jaar. Dit betekent dat uw NAW-gegevens en gegevens die betrekking hebben op de door u gemaakte reserveringen en bezoeken nog 10 jaar na uw bezoek bewaard blijven. Hetzelfde geldt voor e-mailberichten die u van ons ontvangen of naar ons toegezonden heeft.

Ingevulde formulieren voor de zonnebank bewaren wij maximaal 3 jaar.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Roompot Service B.V. heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisneming van gegevens. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, zodat we een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich brengen. Ons beleid is erop gericht dat alleen die medewerkers toegang hebben tot uw persoonsgegevens die de toegang ook daadwerkelijk nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden.

Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage, rectificatie, beperking, verwijdering

Als uw persoonsgegevens door een van onze kuuroorden verwerkt worden, dan heeft u het recht om een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens. U heeft tevens het recht om uw gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te ontvangen. Een verzoek daartoe kunt u richten aan het e-mailadres: privacy@roompot.nl. U kunt uw verzoek ook schriftelijk verzenden naar Roompot, Postbus 6, 4460 AA Goes zal binnen een maand op uw verzoek reageren.

Als uit het afschrift blijkt dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn of naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de database van het kuuroord thuishoren, dan kunt u Roompot vragen om de gegevens aan te passen, te verwijderen of te beperken. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook voor dergelijke verzoeken kunt u het bovengenoemde (e-mail)adres of postadres gebruiken.

Wanneer u ons vraagt om gegevens aan te passen of te verwijderen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben dat u niet langer gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

Recht op het intrekken van toestemming

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Wij zullen uw gegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming dan niet verder verwerken.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dit laten weten door ons een e-mailbericht (privacy@roompot.nl) of brief te sturen (Roompot, postbus 12, 4493 ZG Kamperland). Wij zullen ons best doen om uw klacht te verhelpen. U heeft ook het recht om uw klacht neer te leggen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.